Tham quan và trao đổi học thuật cùng các nhà khoa học tàu Tara


In Vietnam, Tara’s scientific team met with researchers at the Institute of Oceanography in Nha Trang. The Taranauts first visited the institute and its museum, then welcomed the Vietnamese researchers aboard to present their work and tools.

Previous Hợp tác về khoa học biển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ - Chuyến khảo sát của tàu FALKOR
Next Giao lưu cùng đoàn khoa học trên tàu Tara