vi tảo

Thông tin tóm tắt của luận án tiến sĩ “Chi tảo hai roi phù du Protoperidinium Bergh 1881 trong vùng biển Việt Nam”

Tên luận án: “Chi tảo hai roi phù du Protoperidinium Bergh 1881 trong vùng biển Việt Nam” Họ tên Nghiên cứu sinh: Phan Tấn Lượm Họ tên Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm, PGS.TS. Đoàn Như Hải. Để xem bản tóm tắt Luận án tiến sĩ (Bản tiếng Việt), xem tại đây […]

Scroll to top