Publications in 2016

  1. Hai Doan-Nhu, Lam Nguyen-Ngoc, Chi-Thoi  Nguyen, 2016. ENSO and  anthropogenic impacts on phytoplankton diversity in tropical coastal waters. Progress in Oceanography, 140: 1-13.
  2. Huỳnh Thị Ngọc Duyên, Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Chí Thời, Trần Thị Lê Vân, Phan Tấn Luợm, Nguyễn Ngọc Lâm, Ðoàn Nhu Hải, 2015. Tạp chí Sinh học, 37(4): 446-457.
  3. Phan Tấn Lượm, Nguyễn Ngọc Lâm, Đoàn Như Hải, 2016. Phân loại học phân chi Archaeperidinium thuộc chi Protoperidinium (Dinophyceae) Ở vùng biển Việt Nam. Tạp chí Sinh học. 38(1): 39-52
  4. Phan Tấn Lượm, Nguyễn Ngọc Lâm, Đoàn Như Hải, 2016. Bào tử nghỉ của một số loài thuộc chi Protoperidinium trong trầm tích ven bờ Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Tạp chí Sinh học. 39(1): xx-xx. DOI: 10.15625/0866-7160/v39n1.8403
  5. Gusev E., Hai Doan-Nhu, L. Nguyen-Ngoc, Kapustin  D.A., 2016. Two new  species of the genus Mallomonas from  the Cat  Tien  National Park  (Viet Nam): Mallomonas distinguenda and Mallomonas skvortsovii. Phytotaxa 273(1): 059-064. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.273.1.6
  6. Phan-Tan L., L. Nguyen-Ngoc, H. Doan-Nhu, 2016. Species diversity of sections conica and tabulata in the genus Protoperidinium (Dinophyceae) from tropical waters of the South China Sea. Nova Hedwigia, online: 2 August 2016, http://dx.doi.org/10.1127/nova_hedwigia/2016/0369
  7. Phan-Tan L., L. Nguyen-Ngoc, H. Doan-Nhu, 2016. Species diversity of the dinoflagellate genus Protoperidinium section Oceanica (Dinophyceae, Peridiniales) in Vietnamese waters, with description of a new species – P. larsenii sp. nov., Nordic Journal of Botany, Online: 12 Sept. 2016. DOI: 10.1111/njb.01230
  8. Loick-Wilde N., D. Bombar, Hai Nhu Doan, Nguyen Thi Mai anh, Lam Ngoc Nguyen, M. Voss, and J.W Dippner. 2016. Submitted to Progress in Oceanography (Accepted with major revision).
  9. Gusev E., Hai Doan-Nhu, L. Nguyen-Ngoc, 2016. Silica-scaled chrysophytes from Cat Tien National Park (Dong Nai Province, Vietnam). NOVA HEDWIGIA (under review)
Publications in 2016
Scroll to top