Publication 2017

Tạp chí SCI/SCIE

 1. Gusev, E. S., Doan-Nhu, H., & Nguyen-Ngoc, L. (2017). Silica-scaled chrysophytes from Cat Tien National Park (Dong Nai Province, Vietnam). Nova Hedwigia. 105 (3-4): 347 – 364. doi.org/10.1127/nova_hedwigia/2017/0416. SCI
 2. Phan‐Tan, L., Nguyen‐Ngoc, L., Doan‐Nhu, H., Raine, R., & Larsen, J. (2017). Species diversity of Protoperidinium Oceanica (Dinophyceae, Peridiniales) in Vietnamese waters, with description of the new species P. larsenii sp. nov. Nordic Journal of Botany, 35(2), 129-146. Doi: 10.1111/njb.01230. SCI
 3. Loick-Wilde, N., Bombar, D., Doan, H. N., Nguyen, L. N., Nguyen-Thi, A. M., Voss, M., & Dippner, J. W. (2017). Microplankton biomass and diversity in the Vietnamese upwelling area during SW monsoon under normal conditions and after an ENSO event. Progress in Oceanography, 153, 1-15. doi.org/10.1016/j.pocean.2017.04.007. SCI
 4. Pisapia, F., Holland, W.C., Hardison, D.R., Litaker, R.W., Fraga, S., Nishimura, T., Adachi, M., Nguyen-Ngoc, L., Séchet, V., Amzil, Z. and Herrenknecht, C. and P. Hess, 2017. Toxicity screening of 13 Gambierdiscus strains using neuro-2a and erythrocyte lysis bioassays. Harmful Algae, 63, pp.173-183. SCIE
 5. Amid, C., Olstedt, M., Gunnarsson, J.S., Le Lan, H., Minh, H.T.T., Van den Brink, P.J., Hellström, M. and Tedengren, M., 2017. Additive effects of the herbicide glyphosate and elevated temperature on the branched coral Acropora formosa in Nha Trang, Vietnam. Environmental Science and Pollution Research, pp.1-13. SCI
 6. Nguyen X.-V., -H. Tran, J. Papenbrock, (2017). Different organs of Enhalus acoroides (Hydrocharitaceae) can serve as specific bioindicators for sediment contaminated with different heavy metals, In South African Journal of Botany, 113: 389-395, ISSN 0254-6299, https://doi.org/10.1016/j.sajb.2017.09.018. SCIE

Tạp chí Quốc tế có chỉ số ISSN

 1. Doan-Nhu H., Nguyen-Ngoc, and M.S. Bui, (2017) Unusual fish killing blooms of Tripos furca in Van Phong Bay, South Viet Nam. Harmful Algae News, An IOC Newsletter on Toxic Algae and Algal Blooms, 57: 1-3. ISSN: 1020-2706. ISI – Zoological record

Tạp chí quốc gia

 1. Phan Tan Luom, Nguyen Ngoc Lam, Doan Nhu Hai, 2017. Cysts of the genus Protoperidinium species in sediments from coastal waters of Phu Yen, Khanh Hoa and Ninh Thuan provinces, South central Viet Nam. Tap Chi Sinh Hoc 39 (1): 32-39. DOI: 10.15625/0866-7160/v39n1.8403
 2. Vo Van Quang, Doan Nhu Hai, Nguyen Ngoc Lam, 2016 Effects of variations of environmental factors and algal bloom on fish larvae in Southern central Vietnam. Tap Chi Sinh Hoc 38 (4): 458-466. DOI: 10.15625/0866-7160/v38n4.8888.
 3. Vũ Văn Tác, Đoàn Như Hải, Tống Phước Hoàng Sơn, Ngô Mạnh Tiến, Nguyễn Hoàng Thái Khang, Phan Quảng, 2017. Bất thường của nhiệt độ nước tầng mặt tại vùng biển Nam Trung Bộ Việt Nam liên quan đến hiện tượng ENSO. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển 17(2): 111-120. DOI: 10.15625/1859-3097/17/2/10153.
 4. Nguyễn Lương Tùng, Phan Tấn Lượm, Nguyễn Thị Tường Vi, (2017). Thành phần loài và mật độ của chi Protoperidinium (dinoflagellate) ở vùng biển Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng 1(110):131-135. ISSN 1859-1531.

Sách chuyên khảo

Doan Nhu Hai. 2017. Haptophytes in Vietnamese Waters. NXB KHTN & CN, VAST. 289 pp. ISBN: 978-604-913-857-3.

Publication 2017
Scroll to top