Sinh viên

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Phan Tấn Lượm
PhD

Chi tảo hai roi phù du Protoperidinium Bergh 1881 trong vùng biển Việt Nam

ThS. Huỳnh Thị Ngọc Duyên
ThS. Huỳnh Thị Ngọc Duyên
Msc.
Trần Thị Tình
PhD

Cấu trúc quần xã thực vật phù du trong các hồ chứa ở cao nguyên Lâm Viên, tỉnh Lâm Đồng

Scroll to top