IMG_8614

Hoạt động khoa học năm 2019

 1. Chủ trì đề tài các cấp: 04 đề tài và 03 nhiệm vụ: 2 đề tài NCCB NAFOSTED; 2 nhiệm vụ NCCC; 1 đề tài sau tiến sĩ; 01 đề tài cấp cơ sở; và 01 Nhiệm vụ cấp cơ sở.
 • 1. Đề tài NCCB, hợp tác nghị định thư Việt Nam – Đức, mã số: DFG 106-NN.06-2016.78, 2017-2019: “Đáp ứng của sinh vật phù du với động học chu trình sinh địa hóa trong vùng ảnh hưởng của sông Mê Kông”. Đang thực hiện.
 • 2. Đề tài NCCB Mã số:  106.06-2017.305: “Nghiên cứu cơ bản đa dạng sinh học Sinh vật phù du biển Việt Nam: sự đa dạng hình thái và di truyền các chi tảo Hai roi sống đáy: Gambierdiscus, Ostreopsis,  Coolia Prorocentrum”: Đang thực hiện.
 • 3. Nhiệm vụ khoa học của NCVCC, GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm (NVCC17.02/19-19): Kết thúc vào tháng 12
 • 4. Nhiệm vụ khoa học của NCVCC, GS.TS. Đoàn Như Hải (NVCC17.04/19-19): : Kết thúc vào tháng 12
 • 5. Đề tài sau Tiến sĩ, Học viện KHCN, của TS. Phan Tấn Lượm, đang thực hiện.
 • 6. Đề tài cấp cơ sở: Đa dạng loài và cấu trúc quần xã sinh vật phù du vùng biển Quảng Nam và Quảng Ngãi. Chủ nhiệm TS. Phan Tấn Lượm. Đã nghiệm thy, đạt loại xuất sắc.
 • 7. Nhiệm vụ cơ sở: Cung cấp bộ mẫu sinh vật phù du phục vụ nghiên cứu khoa học và trưng bày cho khách tham quan tại bảo tàng Hải dương học. Chủ nhiệm ThS. Trần Thị Minh Huệ. Đã nghiệm thu, đạt loại khá.
 1. Tham gia đề tài các cấp:
 • – Đề tài kiểm soát môi trường phía Nam Việt Nam: đã hoàn thành các đợt khảo sát và báo cáo
 • – Đề tài cung cấp mẫu vật cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam: chuẩn bị các danh mục mẫu vật, đã thu mẫu vật bổ sung và đang hoàn thiện bộ mẫu.
 • – Đề tài hợp đồng với tỉnh Ninh Thuận
 1. Chủ trì các hợp đồng:

–  Chủ trì 01 hợp đồng quốc tế: Khảo sát môi trường làm cơ sở cho phát triển nuôi trồng thủy sản xa bờ trong vịnh Kampong Som, Sihanoukville, Cambodia. Kinh phí 40.000 USD tương đương 925.200.000 đồng. Kết thúc vào tháng 12/2019.

 1. Tham gia các hội nghị, hội thảo:

– Phòng Sinh vật phù du đã tham gia với Viện đồng tổ chức lớp học/hội thảo quốc tế về ô nhiễm rác thải nhựa cho sinh viên Đan Mạch và Việt Nam vào tháng 4 năm 2019, lớp học diễn ra trong 2 tuần bao gồm một số bài giảng và thực địa thu thập số liệu.

– 02 cán bộ của phòng đã tham gia lớp học/hội thảo quốc tế về ô nhiễm rác thải nhựa cho sinh viên Đan Mạch và Việt Nam vào tháng 4 năm 2019.

– 01 cán bộ của phòng SVPD đã thực hiện trao đổi khoa học ngắn hạn (1 tháng) tại Đức, Đã trình bày seminar khoa học về các nghiên cứu sinh vật phù du ở Việt Nam tại Viện Leibniz về Sinh thái biển nhiệt đới (ZMT), CHLB Đức, tháng 5-6 năm 2019.

– 02 cán bộ phòng đã tham dự hội thảo- tập huấn về sứa độc hại tại Malaysia

– 12 lượt cán bộ phòng tham gia khảo sát tại Campuchia (tháng 9 và 11/2019)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.