Author: haitrinh

Thông tin tóm tắt của luận án tiến sĩ “Chi tảo hai roi phù du Protoperidinium Bergh 1881 trong vùng biển Việt Nam”

Tên luận án: “Chi tảo hai roi phù du Protoperidinium Bergh 1881 trong vùng biển Việt Nam” Họ tên Nghiên cứu sinh: Phan Tấn Lượm Họ tên Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm, PGS.TS. Đoàn Như Hải. Để xem bản tóm tắt Luận án tiến sĩ (Bản tiếng Việt), xem tại đây […]

Microplankton biomass and diversity in the Vietnamese upwelling area during SW Monsoon under normal conditions and after an ENSO event

Microplankton biomass and diversity in the Vietnamese upwelling area during SW Monsoon under normal conditions and after an ENSO event Natalie Loick-Wilde(a), Deniz Bombar (a, b), Hai Nhu Doan(c), Lam Ngoc Nguyen(c), Anh Mai Nguyen-Thi(c), Maren Voss(a), Joachim W. Dippner(a) a Leibniz-Institute for Baltic Sea Research Warnemünde, FR, Germany b University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark […]

Species diversity of sections conica and tabulata in the genus Protoperidinium (Dinophyceae) from tropical waters of the South China Sea

Species diversity of sections conica and tabulata in the genus Protoperidinium (Dinophyceae) from tropical waters of the South China Sea Phan-Tan, Luom; Nguyen-Ngoc, Lam; Doan-Nhu, Hai Nova Hedwigia Band 103 Heft 3-4 (2016), p. 515 – 545 published: Nov 1, 2016 DOI: 10.1127/nova_hedwigia/2016/0369 Abstract About 600 phytoplankton samples were collected from Vietnamese coastal waters including around the […]

Microplankton biomass and diversity in the Vietnamese upwelling area during SW Monsoon under normal conditions and after an ENSO event

Microplankton biomass and diversity in the Vietnamese upwelling area during SW Monsoon under normal conditions and after an ENSO event Natalie Loick-Wildea, Deniz Bombara, b, Hai Nhu Doanc, Lam Ngoc Nguyenc, Anh Mai Nguyen-Thic, Maren Vossa, Joachim W. Dippnera a Leibniz-Institute for Baltic Sea Research Warnemünde, FR, Germany b University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark c […]

Species diversity of sections conica and tabulata in the genus Protoperidinium (Dinophyceae) from tropical waters of the South China Sea

Species diversity of sections conica and tabulata in the genus Protoperidinium (Dinophyceae) from tropical waters of the South China Sea Phan-Tan, Luom; Nguyen-Ngoc, Lam; Doan-Nhu, Hai Nova Hedwigia Band 103 Heft 3-4 (2016), p. 515 – 545 published: Nov 1, 2016 DOI: 10.1127/nova_hedwigia/2016/0369 Abstract About 600 phytoplankton samples were collected from Vietnamese coastal waters including around the […]

Species diversity of Protoperidinium sect. Oceanica (Dinophyceae, Peridiniales) in Vietnamese waters, with description of the new species P. larsenii sp. nov.

Species diversity of Protoperidinium sect. Oceanica (Dinophyceae, Peridiniales) in Vietnamese waters, with description of the new species P. larsenii sp. nov. Phan, Luom; Nguyen, Lam; Doan, Hai; Larsen, Jacob; Raine, Robin First published: 23 March 2017 Published by Wiley Online Library DOI: 10.1111/njb.01230 Abstract Protoperidinium is one of the most important genera of armoured marine […]

Species diversity of Protoperidinium sect. Oceanica in Vietnamese waters, with description of the new species P. larsenii sp. nov.

Species diversity of Protoperidinium sect. Oceanica (Dinophyceae, Peridiniales) in Vietnamese waters, with description of the new species P. larsenii sp. nov. Phan, Luom; Nguyen, Lam; Doan, Hai; Larsen, Jacob; Raine, Robin First published: 23 March 2017 Published by Wiley Online Library DOI: 10.1111/njb.01230 Abstract Protoperidinium is one of the most important genera of armoured marine […]

Scroll to top